Shuaixin Qi

Controls

education: ETH, Mechanical Engineering
de_CHDE